8 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ V2 (LX)

ชมธารน้ำแข็ง ณ อเล็ทช์ อารีน่า / แช่น้ำแร่เมืองบริกเกอร์บาร์ด / ขึ้นเขามิทเทลอาลาลิน
***บินตรงสู่นครซูริค*** ด้วยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล

 ซูริค – ขึ้นเขาเอกิสฮอร์น - ชมธารน้ำแข็ง อเล็ทช์ อารีน่า – แช่น้ำแร่เมืองบริกเกอร์บาร์ด - ซาสเฟ่
ขึ้นเขามิทเทลอาลาลิน – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – กรูแยร์ – ฟรีบวร์ก - เบิร์น – ทะเลสาบเบลาซ์ซี
อินเตอร์ลาเก้น - อาหารค่ำมื้อพิเศษบนฮาร์เดอร์คุล์ม – ไมริงเกิน – หุบเขาอาเร่ – ซุก – ซูริค

ราคาทัวร์ 73,900 บาท : 25 ก.ย.-2 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 23-30 ต.ค.
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
Visitors: 349,073