7 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก (เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก) (TK)

The Promotion Group: Pro East Europe

เยอรมัน – ออสเตรีย – เช็ก : 3 ประเทศคลาสสิค แห่งยุโรปตะวันออก

7 วัน 4 คืน คลาสสิคยุโรปตะวันออก 

ราคาทัวร์ 46,000 บาท : 21-27 ก.พ. 2562

ราคาทัวร์ 47,500 บาท :12-18 มี.ค. 2562 / 19-25 มี.ค. 2562 / 26 มี.ค.-1 เม.ย. 2562

ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และ ทิปต่างๆ 

Visitors: 335,765