10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด (TG)

บินตรงสู่ออสโล….. โดยสายการบินไทย (TG)

 

ออสโล – เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สโวลแวร์ – นัสด์ฟยอร์ด – รีนน์ – แฮมนอยด์ – ทรอนด์เฮม – คริสเตียนซุนด์ – แอตแลนติกโร้ด – ออลิซุนด์

ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 21-30 มิ.ย./ 13-22 ก.ค./ 9-18 ส.ค. 2562

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว ….บินภายใน 3 เที่ยว ไม่เหนื่อย)

Visitors: 349,077