10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด (TG)

ออสโล – บินภายในสู่ทรุมเซอ – สุนัขลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก – เคเบิ้ลคาร์
เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สโวลแวร์ – นัสด์ฟยอร์ด – รีนน์ – แฮมนอยด์ – ทรอนด์เฮม
แอตแลนติกโร้ด


9 – 18 เมษายน 2562 เริ่มต้น…. 148,800 บาท
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว….บินภายใน 3 เที่ยว ไม่เหนื่อย) 
Visitors: 303,708