14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน (KC)

(คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน – คีร์กิซสถาน)

เปิดทริป...ท่องเที่ยวสู่ 5 ประเทศแห่งเอเชียกลางบนเส้นทางสายไหม
(เราจัดเที่ยวบินภายใน เดินทางไม่ไกล....ไม่เหนื่อย พักโรงแรม 4-5 ดาว)

อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบอัลมาตี – อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา
หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ – คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์
คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์
บิชเคก (คีร์กิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา – โทกโม๊ค


ราคาทัวร์ 175,000.- : 25 พ.ค. – 7 มิ.ย./ 21 ก.ย. - 4 ต.ค./ 12 - 25 ต.ค. 2562

Visitors: 335,762