10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน (AY)

(ทรุมเซอ – เกาะโลโฟเตน – เคิร์กเคเนส)
กินปู (King Crab) – ดูปลาวาฬ – ตระการตา ล่าแสงเหนือ พักกลาสอิกกลู

เฮลซิงกิ – อิวาโล (พักกลาสอิกลู) – ขี่สโนว์โมบิล – เคิร์กเคเนส – Aurora Hunting (นั่งรถชมแสงเหนือ)
นั่งเรือตกปูยักษ์ (King Crab) พร้อมชิมปูยักษ์ – สุนัขลากเลื่อน – ทรุมเซอ – ล่องเรือชมปลาวาฬ
พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก  – เลกเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สโวลแวร์ – นัสด์ฟยอร์ด
รีนน์ – แฮมนอยด์

ราคาทัวร์ 185,000 บาท :  16-25 มี.ค. 62/ 12-21 เม.ย. 2562 
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว) 

Visitors: 318,715