11 วัน ล่องเรือบอร์กโดซ์ ล่องเรือแม่น้ำฌีรงด์,แม่น้ำดอร์ดอง,แม่น้ำกาฮอง (ฝรั่งเศส) -TK

Croisi Europe MS Prinessse d’Aquitaine

บอร์กโดซ์ (พักค้าง 1 คืนก่อนลงเรือ) – เมรินยัค – โปยัก – บูรฌ์ – บลาเย – ลีบูร์น-

แซ็งเตมีลียง – อาคาชอง – แคดิแลค – แลงกง – ลาริโอลง – อาแฌ็ง – ตุลูส


ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 12-22 สิงหาคม / 18-28 ตุลาคม 2561

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)

Visitors: 279,054