8 วัน ล่องเรือแม่น้ำโรน (ฝรั่งเศส) - TK

A Rosa Stella River Cruise เรือแม่น้ำระดับพรีเมียม Premium

ลียง – วีวีเย – ลาวูลเต – อาร์ลส์ – อาวีญง – เวียน – แซ็ง เอเตียน – ลียง

ราคาทัวร์ 82,500 บาท : 24-31 ต.ค. 2018 

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น) 

Visitors: 318,718