10 วัน มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้ (TK)

บารี – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา – เซฟาลู – ปาแลร์โม – มอนเรอาเล
เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์จูเลียน – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์กิม – ราบัต

 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 8-17 เม.ย. / 28 เม.ย.-7 พ.ค./ 26 พ.ค.-4 มิ.ย./ 16-25 มิ.ย. / 21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค.
15-24 ก.ย. / 13-22 ต.ค. / 20 – 29 ต.ค.

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว)

Visitors: 125,490