10 วัน แกรนด์กรีซ (TK)

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส
เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร – เทสสโลนิกิ

ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 6-15 เม.ย./12-21 เม.ย. 2019

ราคาทัวร์ 105,000 บาท : 26 เม.ย.- 5 พ.ค. / 4-13 พ.ค./ 15-24 มิ.ย./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค./ 22-31 ต.ค.

รวมวีซ่าเชงเก้น และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว
Visitors: 335,760