10 วัน แกรนด์กรีซ (TK)

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส
เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – ลิโทโคโร – เทสสโลนิกิ

ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 6-15 เม.ย./ 10-19 เม.ย./ 12-21 เม.ย./ 26 เม.ย.- 5 พ.ค. / 3-12 พ.ค. 15-24 มิ.ย./ 13-22 ก.ค./ 10-19 ส.ค. 2019

รวมวีซ่าเชงเก้น และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว
Visitors: 303,677