10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโรน (ฝรั่งเศส) TK

A Rosa Stella River Cruise เรือแม่น้ำระดับพรีเมียม Premium

ลียง – มากง – ชาลง ซูร์ โซน – ตูร์นุส – ชาโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อาวีญง – อาร์ลส์ – วีวีเย – ลาวูลเต

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 5-14 ต.ค. 2018

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น) 
Visitors: 200,741