8 วัน แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) (AF/KL)

ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์
(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ดัม)

ราคาทัวร์ 64,900 บาท : 26 เม.ย. - 3 พ.ค. / 1-8 พ.ค.
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย.
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 

Visitors: 102,108