10 วัน แกรนด์โปแลนด์ (AY)

(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)

กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

ราคาทัวร์ 75,900 บาท : 30 เม.ย. - 9 พ.ค. 2562
ราคาทัวร์ 78,900 บาท : 10-19 เม.ย. 2562

(รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่า)
Visitors: 303,635