10 วัน แกรนด์โปแลนด์ (AY)

(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)

กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

ราคาทัวร์ 78,900 บาท : 10-19 เม.ย. 2562

ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 21-30 ก.ย. / 12-21 ต.ค./ 17-26 ต.ค.

(รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่า)
Visitors: 335,761