10 วัน แกรนด์โปแลนด์ (AY)

(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)


กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 29 เม.ย.- 8 พ.ค.
ราคาทัวร์ 74,900 บาท : 12-21 เม.ย.

(รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่า)
Visitors: 102,108