10 วัน แกรนด์โปแลนด์ (AY)

(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)


กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

ราคาทัวร์ 73,900 บาท : 15-24 ก.ย./ 13-22 ต.ค./ 20-29 ต.ค.
ราคาทัวร์ 75,900 บาท : 9-18 ส.ค.

(รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่า)
Visitors: 200,741