8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เคอร์เคนฮอฟ สงกรานต์ 2019 (OS)

โปรโมชั่นพิเศษ....บินตรง...สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ส (OS)
โคโลญจน์ – เองก์เฮาซ์เซิ่น – โฮร์น – อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ– รอตเทอร์ดาม
ไลเดน – อาร์เนม – ยูเทรกต์ – อาเคิน

ราคาทัวร์ 88,000 บาท: 9-16 เมษายน 2561 
(***รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว / พักห้องหน้าต่างทุกห้อง) 

Visitors: 335,760