8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เคอร์เคนฮอฟ สงกรานต์ 2018 (LH)

โปรโมชั่นพิเศษ....บินตรง...สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ส (LH)
โคโลญจน์ – โฮร์น – อัมสเตอร์ดัม – รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – โกรินเคม – อาร์เนม

ราคาทัวร์ 88,800 บาท: 12-19 เมษายน 2561 
(***ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว / พักห้องหน้าต่างทุกห้อง) 

Visitors: 152,127