8 วัน แกรนด์บอลติค (TK)

(ลิทัวเนีย - ลัตเวีย – เอสโตเนีย  

วิลนิอุส – ปราสาททราไก – โชว์เล่ย์ – เนินไม้กางเขน – พระราชวังรุนดาเล – ริก้า
พระราชวังเยลกาวา - ซิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ทาลลินน์

ราคาทัวร์ 59,900 บาท : 3- 10 พ.ค./ 17-24 พ.ค./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 13-20 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค.2562

Visitors: 335,762